Regulamin platformy kulinarnej Cooklet

(zwany dalej "Regulaminem")

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Administratorem Platformy jest Cooklet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Polska), ul. Rzeźnicza 28-31, kod pocztowy 50-130, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000378050, NIP: 8971770584, REGON: 021461578, kapitał zakładowy: 500.000 PLN, zwana dalej "Wydawcą".

1.2 Regulamin określa zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników Zarejestrowanych oraz Użytkowników Niezarejestrowanych. Zastosowanie znajdują również regulaminy szczególne, które mogą być ustalane i udostępniane na podstronach Platformy w związku z jego określonymi funkcjami albo w Zakładce Prawnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a regulaminami szczególnymi pierwszeństwo w zastosowaniu będą miały postanowienia regulaminów szczególnych.

1.3 Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy Użytkownicy Platformy zobowiązani są do zapoznania się (tj. uważnego przeczytania i w razie wątpliwości lub niejasności skontaktowania się z Wydawcą) z Regulaminem, regulaminami szczególnymi i wszelkimi informacjami udostępnionymi w Zakładce Prawnej oraz przestrzegania zasad w nich zawartych. Rozpoczynając korzystanie z Platformy, Użytkownicy Platformy potwierdzają, że zapoznali się, zrozumieli i akceptują treść Regulaminu, regulaminów szczególnych i wszelkich informacji i postanowień udostępnionych w Zakładce Prawnej oraz oświadczają, że będą ich przestrzegać.

1.4 Wydawca informuje, iż Regulamin oraz regulaminy szczególne udostępnione w Zakładce Prawnej mogą ulec zmianom, modyfikacjom oraz aktualizacjom, a to w przypadku zmian w zakresie prowadzonej przez Wydawcę działalności, wprowadzeniu nowych usług, kanałów, pól eksploatacji, funkcji lub udogodnień Platformy, zmiany danych Wydawcy lub jego formy prawnej, konieczności technicznej (wymogi hardware i software), konieczności dopasowania postanowień do przepisów powszechnie obowiązującego prawa. O takich zmianach Wydawca poinformuje Użytkowników Platformy nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian, umieszczając stosowną informację w Zakładce Prawnej wraz ze szczegółowym zestawieniem zmian. Informacja taka wraz z uprzednią treścią Regulaminu lub regulaminów szczególnych będzie dostępna w Zakładce Prawnej przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych. Użytkownicy Zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianach poprzez przekazanie stosownej informacji wraz ze szczegółowym zestawieniem zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użyty podczas rejestracji nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu lub regulaminów szczególnych Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest zawiadomić o tym Wydawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia poinformowania o zmianie. Zawiadomienie takie Użytkownik Platformy powinien wysłać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydawcy lub bez zachowania formy pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: data@cooklet.com. Korzystanie z Platformy po ogłoszeniu zmian, modyfikacji lub aktualizacji w Zakładce Prawnej (Użytkownicy Niezarejestrowani) lub po upływie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia poinformowania o zmianie (Użytkownicy Zarejestrowani) stanowi akceptację nowej treści przez Użytkownika Platformy.

Powrót do góry

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie, regulaminach szczególnych, a także w innych pismach i oświadczeniach składanych przez Wydawcę lub Użytkowników Platformy używa się poniższych terminów, Strony rozumieją przez nie:

2.1 "Dane": wszelkie dane i informacje, w tym zdjęcia, nagrania audio i wideo oraz dane osobowe, dostarczane Wydawcy przez Użytkowników Platformy w trakcie procesu rejestracji lub korzystania z Platformy albo w przesyłanej do Wydawcy korespondencji, jak również wprowadzane do Platformy lub udostępniane przez Użytkowników Platformy w domenie publicznej w ten sposób, że każdy inny Użytkownik Platformy może się z nimi zapoznać. Użytkownicy Platformy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie stosownie do postanowień Regulaminu.

2.2 "Konto Użytkownika": wydzielona część Platformy dostępna tylko dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, za pośrednictwem której Użytkownik Zarejestrowany wprowadza, zmienia oraz zarządza Danymi i informacjami związanymi z korzystaniem z Platformy oraz dokonuje innych czynności związanych z funkcjonowaniem w Platformie.

2.3 "Platforma": serwis kulinarny Cooklet udostępniony przez Wydawcę w formie on-line pod adresem internetowym www.cooklet.com, dla telefonii komórkowej pod adresem www.cooklet.mobi oraz w formie aplikacji desktopowej (Cooklet Air), aplikacji na telefony komórkowe (Cooklet Lite) i aplikacji tabletowej, wraz z wszelkimi dostępnymi funkcjami.

2.4 "Profil Użytkownika": Dane dotyczące Użytkownika Platformy, które zostały wprowadzone przez niego dobrowolnie do Platformy i prezentowane są w ramach Konta Użytkownika, mogące stanowić domenę publiczną i być dostępne dla wszystkich Użytkowników Platformy.

2.5 "Strona" / "Strony": Wydawca i/lub Użytkownik Platformy.

2.6 "Użytkownik Niezarejestrowany": osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności zmierzające do korzystania z Platformy lub korzystająca z Platformy, nie będąc zalogowana w Platformie.

2.7 "Użytkownik Platformy": Użytkownik Zarejestrowany i/lub Użytkownik Niezarejestrowany.

2.8 "Użytkownik Zarejestrowany": zalogowana w Platformie osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Platformy po uprzednim założeniu Konta Użytkownika poprzez rejestrację w Platformie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.9 "Zakładka Prawna": wydzielona część Platformy, w której Wydawca udostępnia Użytkownikom Platformy wszelkie informacje prawne i porozumienia znajdujące zastosowanie i wiążące Strony w związku z udostępnieniem i korzystaniem z Platformy (w szczególności Regulamin, regulaminy szczególne, postanowienia dotyczące polityki prywatności, informacje na temat ich zmian, modyfikacji i aktualizacji) w taki sposób, że każdy Użytkownik Platformy przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z Platformy może się z nimi zapoznać, przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynnośći.

Powrót do góry

§3Rejestracja i konto użytkownika

3.1 W celu korzystania z części i funkcji Platformy zastrzeżonych i dostępnych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych, Użytkownik Niezarejestrowany powinien założyć Konto Użytkownika poprzez rejestrację w Platformie (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych serwisów), jak również zalogować się do Platformy.

3.2 Rejestracja w Platformie wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz wybór hasła dostępu zgodnie z instrukcją. Wydawca może uzależnić rejestrację od podania również innych danych, o czym Użytkownik Platformy zostanie powiadomiony w trakcie procesu rejestracji. Po potwierdzeniu woli założenia Konta Użytkownika, Użytkownik Platformy otrzyma list powitalny wygenerowany automatycznie i wysłany przez Wydawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z linkiem aktywacyjnym. Z chwilą dokonania aktywacji poprzez kliknięcie na załączony link aktywacyjny, Konto Użytkownika uważa się za założone.

3.3 Ostateczna aktywacja Konta Użytkownika powinna zostać dokonana w terminie 30 dni od otrzymania przez Użytkownika Platformy listu powitalnego z linkiem aktywacyjnym. Brak aktywacji Konta Użytkownika w powyższym terminie może spowodować konieczność przeprowadzenia procedury rejestracyjnej ponownie.

3.4 Logowanie do Platformy następuje każdorazowo poprzez podanie przez Użytkownika Platformy adresu poczty elektronicznej użytego podczas rejestracji albo wybranego pseudonimu publicznego, jak również hasła dostępu. Każdy Użytkownik Platformy może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika, które przypisane jest do jednego adresu poczty elektronicznej.

3.5 Z chwilą pomyślnej aktywacji Konta Użytkownika, Użytkownik Platformy oświadcza, że:

3.5.1 wszelkie Dane składające się na Profil Użytkownika są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym, przekazuje je dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Wydawcę, który jest administratorem danych osobowych;

3.5.2 jest świadomy, że podanie Danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w procesie rejestracji adresu poczty elektronicznej nie będzie możliwe pomyślne założenie Konta Użytkownika;

3.5.3 wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę Danych, które Użytkownik Platformy przekazał Wydawcy w związku z korzystaniem z Platformy, jak również adresu IP;

3.5.4 wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wydawcę wszelkich Danych w celach marketingowo-promocyjnych, informacyjnych, prowadzenia statystyk oraz publikacji w mediach, w szczególności w Internecie i aplikacjach mobilnych. W tych samych celach Wydawca może udostępniać je partnerom biznesowym;

3.5.5 wyraża zgodę na udostępnienie jego adresu poczty elektronicznej oraz innych niezbędnych Danych osobie zgłaszającej naruszenie praw w rozumieniu § 6 pkt 6.4 i 6.6 Regulaminu, jeżeli przeprowadzona przez Wydawcę analiza wykaże, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia praw,

3.5.6 wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjnej, handlowej i marketingowo-promocyjnej od Wydawcy oraz od jego partnerów biznesowych, w szczególności dotyczącej zmian i nowych funkcji Platformy albo dodatkowych usług świadczonych przez Wydawcę lub jego partnerów biznesowych;

3.5.7 został pouczony i jest świadomy, że jest odpowiedzialny za utrzymanie Danych w poufności, a wprowadzając Dane do części Platformy, która stanowi domenę publiczną, każdy inny Użytkownik Platformy będzie miał do nich wgląd bez ograniczeń, w tym częściowo wraz z możliwością umieszczania komentarzy własnych;

3.5.8 został pouczony i jest świadomy, że Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia przez Wydawcę. Z żądaniem takim Użytkownik Platformy powinien zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydawcy. Użytkownik Platformy może zwrócić się do Wydawcy również bez zachowania formy pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: data@cooklet.com. Usunięcie Konta Użytkownika w rozumieniu § 4 pkt 4.4 Regulaminu nie jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych osobowych;

3.5.9 dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników Platformy z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Platformy, wyraża zgodę na nieusuwanie oznaczeń identyfikujących Użytkownika Platformy, w tym adresu IP, w związku z zestawianiem Danych dotyczących korzystania z Platformy w celu ich przetwarzania.

3.6 Dane udostępniane w zakresie należącym do domeny publicznej mogą być monitorowane i moderowane przez Wydawcę oraz modyfikowane lub usunięte, jeżeli naruszają przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych informacji publikowanych w Zakładce Prawnej, albo naruszają zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, moralność, czy też uzasadnione interesy Wydawcy, jego partnerów biznesowych lub innych Użytkowników Platformy. Prawa Wydawcy określonego w zdaniu pierwszym nie należy rozumieć jako obowiązku lub gwarancji regularnego moderowania.

3.7 Użytkownikowi Platformy nie wolno korzystać z Kont Użytkowników przypisanych innym Użytkownikom Platformy oraz udostępniać założonego przez siebie Konta Użytkownika innym Użytkownikom Platformy. Użytkownik Platformy powinien zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu. Konta Użytkownika są niezbywalne. Przelew jakichkolwiek praw bez wyraźnej zgody Wydawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedopuszczalny.

3.8 Jeżeli Użytkownik Platformy poweźmie uzasadnione podejrzenia, że bezpieczeństwo jego Konta Użytkownika jest zagrożone (np. w przypadku zgubienia, utraty lub kradzieży danych dostępowych albo stwierdzenia niedozwolonych działań osób trzecich, w tym hakerskich), zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wydawcy. Informacja może zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: secure@cooklet.com.

3.9 Wydawca informuje niniejszym, że podczas korzystania z Platformy u Użytkownika Platformy zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane plikami "cookies". Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego korzystania z Platformy oraz w celach statystycznych. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika Platformy. Pliki te nie służą również przetwarzaniu lub przechowywaniu danych osobowych Użytkownika Platformy. Korzystając z ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej), każdy Użytkownik Platformy może zarządzać „cookies” we własnym zakresie, tj. określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji. Zgodnie z aktualnymi ustawieniami oprogramowania (przeglądarki), Użytkownik Platformy wyraża zgodę na używanie „cookies”.

Powrót do góry

§4 Blokada, zawieszenie i usunięcie konta użytkownika

4.1 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Platformy któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów szczególnych lub obowiązujących przepisów prawa, Wydawca będzie uprawniony do czasowego zawieszenia Konta Użytkownika lub jego usunięcia z Platformy. Usunięcie Konta Użytkownika z Platformy wymaga uprzedzenia Użytkownika Platformy co najmniej na tydzień przed usunięciem Konta Użytkownika.

4.2 Wydawca może przywrócić funkcjonalność Konta Użytkownika czasowo zawieszonego, o ile:

4.2.1 Użytkownik Platformy w celu uzyskania możliwości korzystania z Platformy zrealizuje wszelkie działania oraz czynności nakazane przez Wydawcę jako niezbędne do usunięcia przyczyn czasowego zawieszenia;

4.2.2 upłynie określony przez Wydawcę okres czasu, który stanowi sankcję za naruszenie postanowień Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych postanowień udostępnionych w Zakładce Prawnej.

4.3 Wydawca może usunąć Konto Użytkownika w całości bez uprzedniego uprzedzenia Użytkownika Platformy, jeżeli

4.3.1 Użytkownik Platformy nie zalogował się do Platformy w terminie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym Użytkownik Platformy zalogował się po raz ostatni;

4.3.2 Użytkownik Platformy doręczy Wydawcy oświadczenie, iż nie akceptuje zmian, modyfikacji lub aktualizacji Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych postanowień udostępnionych w Zakładce Prawnej;

4.3.3 Użytkownik Platformy nie zrealizował działań i czynności, o których mowa w § 4 pkt 4.2 ppkt 4.2.1 Regulaminu, w terminie 3 miesięcy licząc od dnia, w którym Konto Użytkownika zostało czasowo zawieszone;

4.3.4 Wydawca stwierdzi, że Użytkownik Platformy podejmuje działania pośrednio lub bezpośrednio zmierzające do ingerowania w strukturę, w szczególności elementy oprogramowania Platformy, nie będąc do tego upoważnionym;

4.3.5 działania Użytkownika Platformy naruszają zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, moralność, czy też uzasadnione interesy Wydawcy, jego partnerów biznesowych lub innych Użytkowników Platformy albo w inny sposób destabilizują funkcjonowanie Platformy;

4.4 Użytkownik Zarejestrowany może usunąć założone Konto Użytkownika. Również żądanie usunięcia danych osobowych zgłoszone przez Użytkownika Platformy może w zależności od zakresu spowodować usunięcie przez Wydawcę Konta Użytkownika.

4.5 Wraz z usunięciem Konta Użytkownika przez Wydawcę lub Użytkownika Zarejestrowanego usunięty zostanie automatycznie Profil Użytkownika. Dane należące do domeny publicznej nie będą usuwane wraz z usunięciem Konta Użytkownika i będą bez konieczności wyrażania odrębnej zgody udostępniane w dalszym ciągu wszystkim pozostałym Użytkownikom Platformy, chyba że Użytkownik Platformy, którego Konto Użytkownika jest usuwane, złoży odrębne oświadczenie, o którym mowa w § 3 pkt 3.5 ppkt  3.5.8.

4.6 Wydawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych funkcji Platformy w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone. Wydawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Użytkownika przez Użytkownika Zarejestrowanego od dokonania określonych zmian, w szczególności zmiany hasła dostępowego.

4.7 Konsekwencją usunięcia, czasowego zawieszenia lub zablokowania Konta Użytkownika jest stały lub czasowy brak dostępu do usług i funkcji Platformy zastrzeżonych i dostępnych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Usunięcie, czasowe zawieszenie lub zablokowanie Konta Użytkownika może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych usług, których świadczenie rozpoczęło się przed usunięciem, czasowym zawieszeniem lub zablokowaniem Konta Użytkownika, jeżeli korzystanie z nich wymaga ze względów technicznych lub systemowych posiadania aktywnego Konta Użytkownika.

4.8 Usunięcie z Platformy, czasowe zawieszenie lub zablokowanie Konta Użytkownika nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem porozumienia licencyjnego, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

Powrót do góry

§5 Zasady korzystania z platformy

5.1 Z Platformy mogą korzystać tylko Użytkownicy Platformy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, chyba że korzystają z Platformy jako Użytkownicy Niezarejestrowani. Wydawca nie zezwala na zakładanie Kont Użytkowników w drodze rejestracji dokonywanej przez Użytkowników Platformy nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

5.2 Użytkownicy Niezarejestrowani nie mogą korzystać z części i funkcji Platformy, które zostały zastrzeżone i są dostępne wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Użytkownik Niezarejestrowany staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym z chwilą zalogowania do Platformy, po uprzednim założeniu Konta Użytkownika w drodze rejestracji w Platformie.

5.3 Użytkownik Platformy nie może wprowadzać do Platformy żadnych Danych, które zawierają treści reklamowe, promocyjno-marketingowe, komercyjne lub stanowiące tzw. spam, jak również odnośników (linków) do takich treści. To samo dotyczy znaków towarowych osób trzecich, określeń firm, pod którymi osoby trzecie prowadzą działalność gospodarczą lub nazw przedsiębiorstw. W przypadku wątpliwości za spam uważa się wszelkie treści, które Użytkownik Platformy wprowadził do Platformy więcej niż jeden raz w niewielkich odstępach czasu.

5.4 Użytkownik Platformy nie może wprowadzać do Platformy żadnych Danych, które naruszają przepisy prawa, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i/lub obraźliwe, pornograficzne, erotyczne lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne. To samo dotyczy wszelkich Danych, których treść przedstawia lub propaguje czyny stanowiące przestępstwa, przemoc, rasizm lub homofobie. Zakaz określony w zdaniu pierwszym i drugim stosuje się odpowiednie do odnośników (linków) do takich treści.

5.5 Użytkownik Platformy nie może wprowadzać do Platformy żadnych Danych, których treść wskazuje na intencję Użytkownika Platformy do nawiązania z innym Użytkownikiem Platformy kontaktu erotycznego lub podejmowania działań określanych jako seks wirtualny. To samo dotyczy przesyłania takich Danych za pośrednictwem Platformy (np. poczta elektroniczna, czaty itp.).

5.6 Jeżeli którykolwiek Użytkownik Platformy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Dane wprowadzone do Platformy przez innego Użytkownika Platformy naruszają jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, w szczególności jednak § 5 pkt 5.3 – 5.5 Regulaminu, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wydawcę. Powiadomienie o nadużyciu powinno nastąpić za pośrednictwem formularza elektronicznego on-line udostępnionego przez Wydawcę w określonych częściach Platformy zgodnie z podaną instrukcją albo na adres poczty elektronicznej abuse@cooklet.com.

Powrót do góry

§6 Prawa autorskie i inne prawa

6.1 Poprzez wprowadzenie i z chwilą wprowadzenia do Platformy jakichkolwiek Danych, w szczególności stanowiących i/lub składających się na przepis kulinarny, Użytkownik Platformy oświadcza, że

6.1.1 żadna część wprowadzonych przez niego Danych (np. zdjęcie, film, tytuł, opis sposobu przyrządzenia i inne) nie narusza żadnych osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub tajemnic handlowych, oraz

6.1.2 posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do ich wprowadzenia do Platformy na zasadach określonych w Regulaminie oraz zawarcia porozumienia licencyjnego, o którym mowa w § 7 Regulaminu, tzn. jest autorem Danych albo uprawnionym przez autora Danych lub uprawnionego dysponenta praw.

6.2 Użytkownik Platformy jest świadomy, że z tytułu złożonego oświadczenia, o którym mowa w § 6 pkt 6.1 Regulaminu, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami przez osoby trzecie (w tym również przez innych Użytkowników Platformy) przeciwko Wydawcy, Wydawca zawiadomi o tym Użytkownika Platformy, który zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do wyjaśnienia sprawy oraz podjąć wszelkie stosowne działania w celu wykazania niezasadności takich roszczeń na własny koszt i ryzyko, w tym udostępnić Wydawcy wszelkie niezbędne Dane i informacje. Jeżeli roszczenia okażą się zasadne, Użytkownik Platformy zobowiązuje się ponadto do ich zaspokojenia w całości, a w przypadku zasądzenia jakiejkolwiek kwoty pieniężnej bezpośrednio lub pośrednio od Wydawcy, Użytkownik Platformy, który Dane wprowadził, zobowiązuje się do zwrotu Wydawcy całości zasądzonej kwoty powiększonej o wydatki i opłaty związane z postępowaniem sądowym wraz z kosztami postępowania sądowego i zastępstwa adwokackiego. Użytkownik Platformy będzie zobowiązany ponadto do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6.3 Przepis § 6 pkt 6.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy wskutek zasadnych roszczeń osoby trzeciej Wydawca zostanie zobowiązany do określonego działania lub zaniechania, które związane jest z obowiązkiem uiszczenia określonej sumy pieniężnej (np. publikacja w prasie) albo utratą określonej sumy pieniężnej.

6.4 Każdy Użytkownik Platformy lub każda inna osoba, której prawa majątkowe lub osobiste, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub tajemnice handlowe, zostały naruszone przez określonego Użytkownika Platformy poprzez wprowadzenie Danych do Platformy, w szczególności stanowiących i/lub składających się na przepis kulinarny, powinna niezwłocznie powiadomić o tym Wydawcę.

6.5 Powiadomienie o naruszeniu praw osób trzecich, o którym mowa w § 6 pkt 6.4 Regulaminu, powinno nastąpić za pośrednictwem formularza elektronicznego on-line udostępnionego w Platformie, w szczególności w części opisowej określonego przepisu kulinarnego (link "zgłoś nadużycie") zgodnie z podaną instrukcją albo w formie pisemnej na adres Wydawcy, przy czym zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

6.5.1 oświadczenie osoby zgłaszającej, że określone Dane wprowadzone do Platformy naruszają jej prawa (np.: "oświadczam niniejszym, że zdjęcie widniejące w opisie przepisu kulinarnego umieszczonego przez Cookleter#24 pod tytułem sałatka grecka narusza moje prawa autorskie"),

6.5.2 dokładne określenie Danych (tekstu, zdjęcia, filmu itd.) i Użytkownika Platformy, który Dane wprowadził do Platformy wraz z podaniem adresu internetowego URL, pod którym Dane zostały udostępnione,

6.5.3 określenie zgodnie z prawem którego państwa prawa osoby zgłaszającej zostały naruszone, o ile jest to możliwe,

6.5.4 wyjaśnienie, na czym zgłoszone naruszenie polega (np. bezprawne skopiowanie i udostępnienie zdjęcia, bezprawne wykorzystanie ścieżki dźwiękowej filmu itp.),

6.5.5 podanie informacji na temat oryginalnego chronionego prawem utworu (tekstu, zdjęcia, filmu itd.) wraz z adresem internetowym URL, pod którym Wydawca może odnaleźć utwór, o ile jest to możliwe,

6.5.6 podanie danych osobowych i kontaktowych osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, które Wydawca będzie mógł przekazać również Użytkownikowi Platformy, który wprowadził Dane do Platformy,

6.5.7 własnoręczny podpis osoby zgłaszającej, chyba że zgłoszenie naruszenia praw następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego on-line.

6.6 Po otrzymaniu zgłoszenia określonego powyżej w § 6 pkt 6.4 i 6.5 Regulaminu, Wydawca niezwłocznie przystąpi do jego analizy. Jeżeli podejrzenie naruszenia praw zgłaszającego okaże się uzasadnione, Wydawca bez zbędnej zwłoki usunie określone Dane z Platformy i udostępni zgłaszającemu adres poczty elektronicznej Użytkownika Platformy, który usunięte Dane wprowadził do Platformy.

6.7 Użytkownicy Platformy mogą korzystać z wszelkich Danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników Zarejestrowanych, w szczególności stanowiących i/lub składających się na przepis kulinarny, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa właściwego. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie lub inny rodzaj wykorzystywania, jeżeli służy celom komercyjnym, wymaga uprzedniej zgody Wydawcy, która powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności, lub zgody uprawnionego Użytkownika Platformy.

6.8 Zawartość Platformy inna niż określona w § 6 pkt 6.7 Regulaminu, w szczególności wszelkie znaki towarowe, układ elementów Platformy, wszelkie elementy graficzne, kody źródłowe, oprogramowanie i inne, należy do Wydawcy i podlega pełnej ochronie prawnej.

Powrót do góry

§7 Porozumienie licencyjne

7.1 Jeżeli jakiekolwiek Dane wprowadzone do Platformy przez Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności stanowiące i/lub składające się na przepis kulinarny, objęte są ochroną prawną zgodnie z prawem właściwym (np. zdjęcie stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego danego państwa), Użytkownik Zarejestrowany z chwilą wprowadzenia tychże Danych do Platformy upoważnia Wydawcę do bezpłatnego korzystania z nich, w tym również komercyjnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych polach eksploatacji lub również tych, które mogą powstać w przyszłości (nieodpłatna licencja niewyłączna). Wydawca może upoważnić również inne osoby do korzystania z Danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w zakresie uzyskanej licencji. Porozumienie licencyjne nie może zostać wypowiedziane przez żadną ze Stron.

7.2 Jeżeli zgodnie z prawem właściwym (prawem danego państwa) postanowienie § 7 pkt 7.1 Regulaminu będzie nieważne, zostanie ono zastąpione przez postanowienia § 7 pkt 7.3 do 7.5 Regulaminu.

7.3 Jeżeli jakiekolwiek Dane wprowadzone do Platformy przez Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności stanowiące i/lub składające się na przepis kulinarny, objęte są ochroną prawną zgodnie z prawem właściwym (np. zdjęcie stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego danego państwa), Użytkownik Zarejestrowany z chwilą wprowadzenia tychże Danych do Platformy upoważnia Wydawcę do bezpłatnego korzystania z nich, w tym również komercyjnie, przez okres 25 (słownie: dwudziestu pięciu) lat bez ograniczeń terytorialnych w zakresie wskazanym w § 7 pkt 7.4 Regulaminu (nieodpłatna licencja niewyłączna). Wydawca może upoważnić również inne osoby do korzystania z Danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie uzyskanej licencji. Po upływie 25 (słownie: dwudziestu pięciu) lat, licencję uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony, chyba że Użytkownik Platformy, który jej udzielił, albo Wydawca złożą oświadczenie przeciwne najpóźniej w ostatnim roku obowiązywania licencji. Licencję udzieloną na czas nieoznaczony każda ze Stron może wypowiedzieć na 5 (słownie: pięć) lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Zarówno wypowiedzenie jak i oświadczenie o niewyrażeniu woli w przedmiocie przedłużenia licencji na czas nieoznaczony wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.4 Licencja, o której mowa w § 7 pkt 7.3 Regulaminu, obejmuje następujące pola eksploatacji:

7.4.1 w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania: zarówno trwałe jak i czasowe zwielokrotnianie Danych w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie oraz wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Danych w całości lub części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

7.4.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dane zostały utrwalone: wprowadzanie do obrotu (sprzedaż), użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy w całości lub części;

7.4.3 w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w § 7 pkt 7.4 ppkt 7.4.2 Regulaminu: publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, a także publiczne udostępnianie w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet, telefonia komórkowa, aplikacje mobilne, w szczególności wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, terminale dotykowe, interaktywne formy przekazu);

7.4.4 tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowań Danych, w tym w szczególności modyfikowanie przepisów kulinarnych, tłumaczenia, dokonywanie korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenie z innymi utworami, także bez nadzoru autorskiego,

7.4.5 publikowanie w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach reklamowych.

7.5 W przypadku powstania innych pól eksploatacji niż wymienione w § 7 pkt 7.4 Regulaminu nieznanych w chwili udzielenia licencji, Użytkownik Platformy, który udzielił Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej zgodnie z § 7 pkt 7.3 i 7.4 Regulaminu, zobowiązuje się do upoważnienia Wykonawcy do korzystania z Danych również na nowych polach eksploatacji w takim samym zakresie.

7.6 Użytkownik Platformy, który udzielił Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej zgodnie z § 7 pkt 7.1 Regulaminu, zezwala Wydawcy bez ograniczeń w czasie, przestrzeni i co do zakresu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań takich Danych, sporządzanie tłumaczeń, przeróbek, adaptacji i łączenie w części lub całości z innymi Danymi, także bez nadzoru autorskiego.

7.7 Użytkownik Platformy, który udzielił Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej zgodnie z § 7 pkt 7.1 Regulaminu albo § 7 pkt 7.3 i 7.4 w związku z § 7 pkt 7.2 Regulaminu, wyraża zgodę na wykonywanie przez Wydawcę wszelkich praw wynikających z niniejszego porozumienia bez oznaczania Danych i/lub ich opracowań imieniem i nazwiskiem (pseudonimem lub oznaczeniem) Użytkownika Zarejestrowanego, który Dane wprowadził do Platformy.

Powrót do góry

§8 Odpowiedzialność

8.1 Wydawca oświadcza i wyraźnie poucza wszystkich Użytkowników Platformy, że Platforma wraz z wszystkimi jej elementami ma charakter społecznościowy i rozrywkowy. W żadnym wypadku nie należy jej postrzegać jako miejsca w sieci umożliwiającego promocję zdrowia lub wymianę jakichkolwiek informacji i porad o charakterze medycznym, farmaceutycznym lub dietetycznym. Żadna z informacji udostępnionych przez kogokolwiek w Platformie nie zmierza do pomocy w diagnozie, działaniach profilaktycznych, kuracji, ustaleniu diety, ani nie stanowi podstawy do podejmowania jakichkolwiek czynności medycznych. W celu ustalenia diety, uzyskania jakiejkolwiek porady medycznej lub farmaceutycznej, należy skontaktować się z osobami uprawnionymi do udzielania tego rodzaju porad, jak również podejmowania czynności medycznych, farmaceutycznych, dietetycznych itp. (tj. lekarzy, farmaceutów, dietetyków itd.). Wydawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za treść Danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników Platformy.

8.2 Wydawca oświadcza, że nie monitoruje i nie ma wpływu na odnośniki (linki) do stron osób trzecich umieszczane w Platformie przez Użytkowników Platformy, ani na treść stron osób trzecich lub innych Użytkowników Platformy, do których odnośniki (linki) przekierowują. Wydawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za treści udostępnione na stronach lub serwisach osób trzecich lub innych Użytkowników Platformy, do których Użytkownik Platformy został przekierowany po kliknięciu na odnośnik (link) umieszczony w Platformie albo stronie osoby trzeciej lub innego Użytkownika Platformy.

8.3 Wydawca oświadcza, że nie prowadzi stałego monitoringu Danych wprowadzanych do Platformy przez Użytkowników Platformy. Wszelkie Dane wprowadzane do domeny publicznej przez Użytkowników Platformy (np. w blogach, forach, czatach lub częściach Platformy umożliwiających komentowanie itp.) stanowią opinie, komentarze, czy też stanowiska wyłącznie Użytkowników Platformy, którzy wprowadzili je do Platformy. Nie stanowią one automatycznie opinii lub stanowiska Wydawcy. Wydawca nie będzie zatem ponosić odpowiedzialności za treść Danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników Platformy. Postanowienia § 5 pkt 5.6 i § 6 pkt 6.6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

8.4 Platforma została udostępniona przez Wydawcę w stanie widocznym, a każdy Użytkownik Platformy korzysta z Platformy na własne ryzyko. Wydawca nie zapewnia w szczególności zgodności ze stanem rzeczywistym, rzetelności i prawdziwości Danych, braku błędów w Platformie, zdatności do osiągnięcia określonych zamierzeń lub celów, nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Platformy, dostępu przez pewien z góry określony czas, ani dostępu do Platformy w ogóle, braku wirusów i innych szkodliwych programów lub aplikacji, które mogą być transmitowane poprzez Platformę. Wydawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub mobilnym, z którego korzysta Użytkownik Platformy, za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie lub innych Użytkowników Platformy w posiadanie hasła dostępu Użytkownika Platformy, za szkody poniesione przez Użytkownika Platformy spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet lub sieci mobilnej, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika Platformy lub jego zainfekowaniem wirusami lub innymi szkodliwymi programami, ani też za jakiekolwiek konsekwencje powstałe w związku z korzystaniem z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych postanowień dostępnych w Zakładce Prawnej.

8.5 Wydawca nie zapewnia nieprzerwanej lub niezakłóconej możliwości transferu Danych, ani możliwości transferu Danych w ogóle, pomiędzy określonymi częściami składowymi Platformy, w szczególności pomiędzy stroną internetową Platformy www.cooklet.com a jej wersją mobilną dla telefonii komórkowej pod adresem www.cooklet.mobi albo pomiędzy stroną internetową Platformy www.cooklet.com a aplikacjami: desktopową (Cooklet Air),  komórkową (Cooklet Lite) lub tabletową. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości transferu Danych lub jakiekolwiek opóźnienia związane z takim transferem.

Powrót do góry

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Wydawca udostępnia Regulamin, regulaminy szczególne oraz inne informacje publikowane w Zakładce Prawnej w różnych językach, spośród których wersje jedynie w języku polskim są miarodajne i wiążące Strony. Wszelkie wersje Regulaminu, regulaminów szczególnych oraz innych postanowień publikowanych w Zakładce Prawnej w innych językach niż język polski mają jedynie charakter informacyjny.

9.2 W razie nieważności niektórych postanowień Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych informacji udostępnionych w Zakładce Prawnej, postanowienia nieważne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, ważnymi w świetle prawa właściwego, których treść w możliwie największym prawnie dopuszczalnym stopniu odpowiada zgodnej woli Stron ustalonej, biorąc w szczególności pod uwagę cel, brzmienie oraz charakter postanowień nieważnych. Pozostałe postanowienia Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych informacji udostępnionych w Zakładce Prawnej, pozostaną natomiast w mocy.

9.3 Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w szczególności porozumienia licencyjnego, bez podania przyczyny w terminie 10 dni, licząc od dnia rejestracji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres Wydawcy lub w formie elektronicznej na adres data@cooklet.com, a to według następującego wzoru „(data i miejscowość), (imię i nazwisko oraz nick), odstępuję od umowy, w tym porozumienia licencyjnego”.

9.4 Regulamin, regulaminy szczególne i wszelkie inne postanowienia udostępnione w Zakładce Prawnej, jak również stosunki i czynności prawne powstałe i dokonane na ich podstawie podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli prawo właściwe na to zezwala, wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu (Polska).

Powrót do góry